فریاد

دلم می خواد از ته قلبم فریا بزنم ، دیشب یه فیلم دیدم که آقا هه ی توش دچار سندرم قفس بعد از سکته ی مغزی شده بود (ژان دومینیک بوبی -درگذشت197 یا 1979 ) .

احساس می کنم یه جورایی شبیه ائن دچار سندرم قفس شدم !

تو خودم گیر کردم ، هیچ راه نجاتی نیست ... ! زندگیم شده فکر به کار و کارم شده فکر به زندگی !

کجای این دنیای مزخرف نیازی به یه آدم مزخرف مثل من دارن  که هی دنبال کار می گردم !!!

فقط دلم می خواد بدوم و فریاد بزنم ! فقط فریاد بزنم !

این اصلا خوب نیست ! اصلا !! فقط می خوام فریاد بزنم ! همین !!

 

 

 

 

 

خوش باشید !

/ 0 نظر / 7 بازدید